Algemene Voorwaarden - DEP-Almere
DEP-Almere

WERSJA POLSKA:

Ogólne Warunki Usług i Sprzedaży Usług i Produktów

§ 1. Definicje

Użyte w poniższych Ogólnych Warunkach Usług i Sprzedaży Usług i Produktów następujące określenia oznaczają:

 1. Kupujący/Klient: konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu usługi/produktu
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na odległość za pośrednictwem strony Sprzedawcy lub drogą mailową po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia, niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana w Holenderskim Rejestrze Handlowym lub rejestrze handlowym kraju pochodzenia odbiorcy;
 4. Nośnik danych – każdy środek techniczny umożliwiający Konsumentowi lub przedsiębiorcy zapis i powielenie informacji skierowanych pod jego adresem;
 5. E-book: publikacja książkowa/pdf zapisana w formie elektronicznej
 6. Odstąpienie od umowy – możliwość odstąpienia od umowy przez Konsumenta przed podpisaniem umowy lub dokonaniem przez niego płatności za zlecenie
 7. Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty lub usługi Konsumentom, jak i Przedsiębiorcom poprzez zawarcie umowy na odległość lub otrzymująca potwierdzenie zlecenia poprzez otrzymanie płatności od Konsumenta lub Przedsiębiorcy, tutaj: DEP-Almere
 8. Umowa zawarta na odległość – każda umowa dostawy towaru lub umowa o świadczeniu usług(i) między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość zawarta z wykorzystaniem wyłącznie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość. Umowa jest równoważna płatności dokonanej przez Konsumenta
 9. Technika komunikacji na odległość – środek, który może zostać użyty przy zawarciu umowy, niewymagający jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu;
 10. Oferta – wstępna oferta wyceny usługi/produktu, która staje się umową wiążącą w momencie, gdy Konsument/Kupujący dokona płatności za daną usługę/produkt wspomniany w ofercie
 11. Umowa – dokument przesyłany do Przedsiębiorcy lub Kupującego/Klienta z ofertą usług księgowo-administracyjnych, który w momencie podpisania przez Przedsiębiorcę/Klienta staje się umową wiążącą
 12. Ogólne Warunki – poniżej opisane Ogólne Warunki Sprzedaży Usług/Produktów

§ 2. Sprzedawca

Mirosława Mordarska-Hottenga, prowadząca działalność handlową pod nazwa DEP-Almere, z siedzibą w Almere pod adresem Minervasingel 19.

Numer telefonu: +31-36-5297226 //  +31-636166847

Adres e-mail: mirka@dep-almere.com

KvK-nummer/ numer rejestracji w Izbie Handlowej w Holandii: 32157531

BTW-nummer / numer VAT w Holandii: NL002374038B18

§ 3. Zastosowanie

 1. Warunki mają zastosowanie w przypadku każdej oferty wystosowanej przez Sprzedawcę i każdej zawartej na odległość umowy/zgody między Sprzedawcą a Kupującym/Klientem dotyczącej zakupu usługi lub produktu.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość, Kupujący/Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną o obowiązku zapoznania sie z dokumentem Ogólne Warunki Usług i Sprzedaży. Dokument ten jest zawsze dostępny na stronie internetowej DEP-Almere.
 3. W przypadku umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą/Klientem, tylko i wyłącznie warunki umowy Sprzedawcy mają zastosowanie, natomiast zastosowanie warunków Przedsiębiorcy/Klienta zostaje bezwzględnie wykluczone.
 4. Sytuacje nieuregulowane w Ogólnych Warunkach zostaną ocenione zgodnie z prawem holenderskim.
 5. Niejasności co do interpretacji jednego lub kilku produktów/usług mogą zawsze zostać wyjaśnione przez Sprzedawcę.

§ 4. Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczoną ważność lub jej realizacja wiąże się z określonymi warunkami, zostaje to zawarte w ofercie.
 2. Oferta zawiera całkowity opis oferowanych usług/produktów. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby dać Konsumentowi lub Przedsiębiorcy możliwość właściwej oceny usługi/produktu oraz jaka usługa/usługi lub produkt jest zawarty w ofercie.
 3. Wszystkie dane zawarte w ofercie są wskazówką / sugestią i nie stanowią podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 4. Oczywiste błędy i pomyłki w ofercie nie wiążą Sprzedawcy.

§ 5. Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, w momencie akceptacji i odesłania do DEP-Almere podpisanej oferty/umowy przez Przedsiębiorcę lub Kupującego.
 2. Sprzedający dba o odpowiednie techniczne i organizacyjne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przepływu danych i zabezpieczenie strony internetowej. Jeżeli uregulowanie należności za zakup ma miejsce drogą elektroniczną Sprzedający zabezpiecza w odpowiedni sposób taką możliwość płatności.

§ 6. Wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy dla Konsumentów

 1. Sprzedawca wyłączył możliwość odstąpienia od umowy dla Konsumenta, ponieważ w momencie dokonania płatności przez Konsumenta lub potwierdzenia przez niego danego zlecenia, DEP-Almere podejmuje kroki w kierunku wykonania usługi.
 2. Wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy dla Konsumentów lub brak możliwości anulowania zamówienia po dokonaniu płatności przez Konsumenta lub po potwierdzeniu zlecenia drogą elektroniczną ma zastosowanie do każdej usługi/oferowanego produktu przez DEP-Almere.

§ 7. Cena

 1. W ciągu terminu podanego w ofercie cena produktu nie ulega zmianie, z wyłączeniem zmiany wywołanej ogórnym dopasowaniem taryf podatkowych (BTW/VAT).
 2. Ceny usług/produktów oferowanych na stronie internetowej Sprzedawcy podane są włącznie z podatkiem VAT (NL: BTW).
 3. Ceny usług dla Przedsiębiorców podawane w umowach administracji i księgowości są podawane zawsze bez podatku VAT (NL: BTW).
 4. Wszystkie ceny zostają podane z zastrzeżeniem błędów w pisowni i druku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takowe błędy. W takiej sytuacji Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu za błędną cenę.

§ 8. Zgodność produktu i odpowiedzialność cywilno-prawna

 1. Sprzedawca gwarantuje, że usługi/produkty są zgodne z ofertą/zawartą umową i spełniają specyfikacje przedstawione w ofercie/umowie.
 2. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej firmy DEP-Almere mają charakter informacyjny i nie mają na celu zastąpić konsultacji prawniczej, fiskalnej lub księgowej.
 3. Wszelkie informacje zawarte w gratisowych produktach firmy DEP-Almere mają charakter informacyjny i nie mają na celu zastąpić konsultacji prawniczej, fiskalnej lub księgowej.
 4. Sprzedawca dąży do tego, aby opublikowane informacje na stronie internetowej firmy DEP-Almere były aktualne. Pomimo rzetelności i staranności przy publikacji informacji, a także regularnej aktualizacji dokumentów, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, prawidłowość i aktualność.
 5. Aby móc korzystać z dostarczonego produktu na różnorodnych nośnikach Konsument/Kupujący musi być w posiadaniu oprogramowania tzw. Pdf-reader. Firma DEP-Almere/Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie wyżej wymienionego oprogramowania, jego dostępność i konsekwencje związane z jego użytkowaniem.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za (chwilową) niedostępność platformy płatniczej.

§ 9. Płatność i realizacja zlecenia/zamówienia/usług ujętych w ofercie/umowie

 1. Rozpoczęcie wykonywania zlecenia ma miejsce do 5-ciu dni roboczych po zaksięgowaniu w DEP-Almere należnej kwoty uregulowanej przez Kupującego za pomocą serwisu płatniczego (automatyczne incasso, przelew, BLIK, iDeal).
 2. W przypadku wykupienia przez Kupującego (video/telefonicznej) konsultacji, poprzez dokonanie płatności potwierdza Kupujący zgodę na konsultację w wybranym przez Kupującego terminie. Odwołanie konsultacji lub brak dostępności Kupującego w wybranym przez niego terminie nie upoważnia Kupującego do otrzymania zwrotu płatności.
 3. Poprzez dokonanie płatności za usługę/produkt, Kupujący potwierdza, że zgadza się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Usług/Produktów firmy DEP-Almere. Po dokonaniu płatności przez Kupującego nie ma możliwości anulowania zlecenia i żądania zwrotu kosztów.
 4. Czynności związane z administracją i księgowością firm jednoosobowych są objęte warunkami zawartymi w dokumencie ‘Warunki Ogólne usług księgowych dla firm’, z którymi Przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać się przed podpisaniem umowy z firmą DEP-Almere.

§ 10. Sytuacje nieprzewidziane

 1. Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji umowy względem Kupującego, jeżeli niemożność realizacji wynika z sytuacji nie będącej winą Sprzedawcy zarówno w ujęciu prawnym, jak i na podstawie okoliczności w szerokim pojęciu uznanych za niepodlegające jego odpowiedzialności.
 2. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się okoliczności pochodzące z zewnątrz i nieprzewidywalne, na które Sprzedawca nie ma wpływu, uznane za takowe w orzecznictwie sądowym i powodujące niemożność (w pełni) realizacji umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma również prawo powołać się na wystąpienie siły wyższej po upłynięciu terminu realizacji umowy.

§ 11. Skargi

 1. Skargi dotyczące realizacji zlecenia/umowy powinny zostać zgłoszone pisemnie w ciągu 7 dni od zaistnienia danej okoliczności.
 2. Złożone u Sprzedawcy skargi zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania skargi pisemnej. O ile rozpatrzenie skargi może zająć więcej czasu niż termin podany powyżej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie skargi i w ciągu 14 dni informuje Konsumenta o zaistniałym opóźnieniu w jej rozpatrywaniu i o terminie zastępczym.

§ 12. Prawa autorskie

Teksty na stronie internetowej firmy DEP-Almere oraz wszelkie teksty informacyjne/formularze oferowane lub przesyłane DEP-Almere, jak również logo firmy DEP-Almere są objęte ochroną praw autorskich. Żadne z informacji nie mogą być powielane, zapisywane, publikowane w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego.

§ 13. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę ma miejsce zgodnie z prawem niderlandzkim dotyczącym tej kwestii i opianym w prawie ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ oraz RODO. Kiedy i w jaki sposób Sprzedawca przetwarza dane osobowe, dlaczego jest to ważne, jak długo dane osobowe są przechowywane – zostało opisane w osobnym dokumencie pt. Polityka Prywatności. Polityka Prywatności Sprzedawcy znajduje się na stronie firmy: www.dep-almere.com

§ 14. Prawo właściwe w przypadku sporów

 1. Do złożonych zleceń przez Konsumenta oraz zawartych umów między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą, których dotyczą Ogólne Warunki, ma zastosowanie wyłącznie prawo niderlandzkie, także jeżeli Konsument zamieszkuje poza granicami Holandii.
 2. Wszystkie spory wynikające z ofert i/lub umów zawartych między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez właściwego sędziego w Sądzie Rejonowym w Holandii.
 3. W przypadku sporów między Sprzedawcą a Konsumentem mają zastosowanie ustalenia holenderskiego kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądu właściwego w przypadku zakupów konsumenckich.
 4. W przypadku rozbieżności w interpretacji treści i zakresu niniejszych Warunków holenderska wersja tekstu jest wersją obowiązującą.


NEDERLANDSE VERSIE:

Algemene voorwaarden van diensten en verkoop van diensten en producten

§ 1. Definities

De volgende termen die in de Algemene Voorwaarden voor Verkoop van Diensten en Producten die hieronder worden gebruikt, betekenen:

 1. Koper/Klant: consument of ondernemer die een dienst/product afneemt
 2. Consument – een natuurlijke persoon die na ontvangst van de orderbevestiging een aankoop op afstand doet via de website van de Verkoper of per e-mail, die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
 3. Ondernemer – een natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister of in het handelsregister van het land van herkomst van de ontvanger
 4. Gegevensdrager – elk technisch middel dat de consument of ondernemer in staat stelt aan hem gerichte informatie vast te leggen en te verveelvoudigen;
 5. E-book: boek / pdf-publicatie opgeslagen in elektronische vorm
 6. Herroeping van de overeenkomst – de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst te herroepen alvorens te tekenen van overeenkomst of betalen van dienst
 7. Verkoper – een natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten aanbiedt aan Consumenten en Ondernemers door het sluiten van een overeenkomst op afstand of het ontvangen van een opdrachtbevestiging door het ontvangen van een betaling van de Consument of Ondernemer, hier: DEP-Almere
 8. Overeenkomst op afstand – elke overeenkomst tot levering van goederen of overeenkomst tot verlening van dienst(en) tussen de Verkoper en de Consument of de Ondernemer in het kader van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand, gesloten met slechts één of meer middelen voor communicatie op afstand. De betaling staat gelijk aan de bevestiging van opdracht door de Consument
 9. Techniek voor communicatie op afstand – een middel die kan worden gebruikt bij het sluiten van een overeenkomst, waarbij partijen niet gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig hoeven te zijn
 10. Offerte – een aanbod voor een service / product, die een bindend contract wordt wanneer de consument / koper een betaling doet voor een bepaalde service / product genoemd in het aanbod
 11. Overeenkomst – een document dat naar de Ondernemer of de Koper/Klant wordt gestuurd met een aanbod van boekhoudkundige en administratieve diensten, dat op het moment van ondertekening door de Ondernemer/Klant een bindend contract wordt
 12. Algemene voorwaarden – de hieronder beschreven algemene verkoopvoorwaarden van diensten / producten

§ 2. Verkoper

Mirosława Mordarska-Hottenga, handelend onder de naam DEP-Almere, met hoofdkantoor in Almere aan de Minervasingel 19.

Telefoonnummers: +31-36-5297226 //  +31-636166847

E-mail adres: mirka@dep-almere.com

KvK-nummer: 32157531

BTW-nummer: NL002374038B18

§ 3. Toepassing

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand/instemming tussen Verkoper en Koper/Klant met betrekking tot de afname van een dienst of product.
 2. Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, wordt de Koper/Klant per e-mail geïnformeerd over de verplichting om het document Algemene voorwaarden van diensten en verkoop te lezen. Dit document is altijd beschikbaar op de website van DEP-Almere.
 3. In geval van een tussen Verkoper en Ondernemer/Klant gesloten overeenkomst zijn uitsluitend de voorwaarden van de overeenkomst van Verkoper van toepassing en toepassing van de voorwaarden van Ondernemer/Klant absoluut wordt uitgesloten.
 4. Situaties die niet onder de Algemene Voorwaarden vallen, worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 5. Onduidelijkheden omtrent de uitleg van één of meerdere opdrachten/producten kunnen altijd door de Verkoper worden weggenomen.

§ 4. Offerte

 1. Indien de offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of aan de uitvoering voorwaarden zijn verbonden, is dit bij de offerte inbegrepen.
 2. De offerte bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten/producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument of ondernemer de gelegenheid te geven de dienst/het product goed te kunnen beoordelen en welke dienst/diensten of het product in de offerte is inbegrepen.
 3. Alle gegevens in de offerte zijn een indicatie/suggestie en vormen geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in de offerte binden Verkoper niet.

§ 5. Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt via elektronische weg afgesloten. Deze komt tot stand op het moment van aanvaarding en verzending naar DEP-Almere van de ondertekende offerte/overeenkomst door de Ondernemer of de Koper.
 2. Verkoper draagt zorg voor passende technische en organisatorische oplossingen ter beveiliging van de gegevensstroom en de website. Als de betaling voor de aankoop elektronisch wordt gedaan, beveiligt de Verkoper een dergelijke betalingsmogelijkheid op een gepaste manier.

§ 6. Uitzetten van de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen voor Consumenten

 1. De Verkoper heeft de mogelijkheid van herroeping van de overeenkomst voor de Consument uitgesloten, omdat DEP-Almere op het moment van betaling door de Consument of bevestiging van de bestelling stappen onderneemt in de richting van de uitvoering van de dienst.
 2. De uitsluiting van de mogelijkheid voor Consumenten om de overeenkomst te herroepen of de bestelling te kunnen annuleren na betaling door de Consument of na bevestiging van de bestelling via elektronische weg, geldt voor elke dienst/product aangeboden door DEP-Almere.

§ 7. Prijs

 1. Binnen de in de offerte vermelde termijn verandert de prijs van het product niet, behoudens een wijziging als gevolg van algehele aanpassing van belastingtarieven (BTW/VAT).
 2. De prijzen van de op de website van Verkoper aangeboden diensten/producten zijn inclusief BTW (NL: BTW).
 3. De prijzen van administratieve en boekhoudkundige diensten voor Ondernemers vermeld in offertes zijn altijd exclusief BTW (NL: BTW).
 4. Wszystkie ceny zostają podane z zastrzeżeniem błędów w pisowni i druku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takowe błędy. W takiej sytuacji Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu za błędną cenę.   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van spel- en drukfouten. De verkoper is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Verkoper is in een dergelijke situatie niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

§ 8. Productconformiteit en wettelijke aansprakelijkheid

 1. Verkoper garandeert dat de diensten/producten komen overeen met de offerte/overeenkomst en voldoen aan de in de offerte/overeenkomst vermelde specificaties.
 2. Alle informatie op de website van DEP-Almere heeft een informatief karakter en is niet bedoeld ter vervanging van juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.
 3. Alle informatie in de gratis producten van DEP-Almere is informatief en niet bedoeld ter vervanging van juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.
 4. Verkoper spant zich in om de op de website van DEP-Almere gepubliceerde informatie actueel te houden. Ondanks de betrouwbaarheid en zorgvuldigheid bij het publiceren van informatie, evenals het regelmatig bijwerken van documenten, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid ervan.
 5. Om het geleverde product op verschillende media te kunnen gebruiken, dient de Consument/Koper in het bezit te zijn van de zogenaamde PDF lezer. DEP-Almere/Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van bovengenoemde programma, de beschikbaarheid daarvan en de gevolgen van het gebruik ervan.
 6. Verkoper is niet verantwoordelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het betaalplatform.

§ 9. Betaling en uitvoering van de opdracht/bestelling/diensten inbegrepen in de offerte/overeenkomst

 1. De aanvang van de uitvoering van de bestelling vindt plaats tot 5 werkdagen, nadat het verschuldigde bedrag, betaald door de Koper via de betaaldienst (automatische incasso, overboeking, BLIK, iDeal), is bijgeschreven op de rekening van DEP-Almere.
 2. Indien Koper een (video/telefonisch) consult koopt, bevestigt Koper door middel van betaling zijn instemming met het consult op de door Koper gekozen datum. Annulering van het consult of het niet beschikbaar zijn van de Koper op de door hem gekozen datum geeft de Koper geen recht op restitutie.
 3. Door de betaling voor de dienst/product te verrichten, bevestigt de Koper dat hij akkoord gaat met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Diensten/Producten  van DEP-Almere. Nadat de betaling door de Koper is gedaan, is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren en een terugbetaling aan te vragen.
 4. Op werkzaamheden met betrekking tot de administratie en boekhouding van eenmanszaken zijn de voorwaarden van toepassing die zijn opgenomen in het document “Algemene voorwaarden boekhouddiensten voor ondernemingen”, dat de ondernemer verplicht is te lezen alvorens het contract met DEP-Almere te sluiten.

§ 10. Onvoorziene situaties

 1. Verkoper is niet verplicht tot nakoming van de overeenkomst voor de Koper indien de onmogelijkheid tot nakoming voortvloeit uit een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Verkoper, zowel rechtens als op grond van omstandigheden in de ruime zin geacht niet onderworpen te zijn aan zijn verantwoordelijkheid.
 2. Als overmacht wordt beschouwd een van buiten komende en onvoorzienbare omstandigheid waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, die als zodanig in gerechtelijke uitspraken wordt erkend en waardoor Verkoper niet in staat is de overeenkomst (volledig) uit te voeren. Verkoper heeft ook na het verstrijken van de contract uitvoeringsperiode het recht zich op overmacht te beroepen.

§ 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de opdracht/overeenkomst dienen binnen 7 dagen na het ontstaan van de gegeven omstandigheid schriftelijk te worden ingediend.
 2. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke klacht in behandeling genomen. Als de behandeling van de klacht meer tijd in beslag kan nemen dan de hierboven vermelde termijn, bevestigt de Verkoper de ontvangst van de klacht en informeert hij de Consument binnen 14 dagen over de vertraging in de behandeling en over de vervangingsdatum.

§ 12. Auteursrechten

De teksten op de website van DEP-Almere en eventueel door DEP-Almere aangeboden of verzonden informatieve teksten/formulieren, alsmede het logo van DEP-Almere, zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van de informatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

§ 13. Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Verkoper vindt plaats in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving ter zake en beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG. Wanneer en hoe de verkoper persoonlijke gegevens verwerkt, waarom het belangrijk is, hoe lang persoonlijke gegevens worden bewaard – het wordt beschreven in een apart document met de titel Privacy Beleid. Het Privacy Beleid van de Verkoper is te vinden op de website van het bedrijf: www.dep-almere.com

§ 14. Toepasselijk recht voor geschillen

 1. Op bestellingen van de Consument en op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Consument of de Ondernemer waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Consument buiten Nederland woont.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes en/of gesloten overeenkomsten tussen Verkoper en Ondernemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank in Nederland.
 3. Bij geschillen tussen Verkoper en Consument zijn de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende de rechter bevoegd voor consumentenaankopen van toepassing.
 4. In geval van tegenstrijdigheid in de interpretatie van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie van de tekst.
Zapisz się do naszego newsletter'a
DEP-Almere to najwyższa jakość usług!
DEP-Almere draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders